درباره وبلاگ
در رابطه با سوییچ/مخابرات/و......... جهان مخابرات-تازه های مخابراتی و........................
پیوندهای روزانه
صفحات جداگانه
آرشیو
پیوندها
دیگر امکانات
------------------------------ -------------------------------- ----------------------------- -------------------------------
------------------ ------------------------ -------------------
:: تبلیغات در این وبلاگ
محل قرار گیری کد تبلیغات
:: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

Top of Form

Bottom of Form

مركز تحقيقات مخابرات ايران؛
 جايگاه، وظايف و عملكردها

 مقدمه:

در عصر اطلاعات، افزايش ضريب بهرهوری در امر ارتباطات يكی از شاخصههای مهم توسعه برایهر كشوری محسوب میگردد، بهنظر میرسد بررسی وضعيت ارتباطات درايران، امری اجتناب ناپذيراست. به همين دليل بايد انگشت اشارهرا بهسوی مراكز و سازمانهايی نشانهگرفت كه به نوعی بااين مقوله درتعامل هستند. مطمئناً شناخت ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن و متناسب با آن، آشنايی بازيرمجموعههای اين وزارتخانه، فرصت بسيار خوبی رابرای بررسی وضعيت ارتباطات دركشور فراهم خواهدكرد.
باتوجه به
اينكه ماهنامه دنيای كامپيوترو ارتباطات، معرفی و شناساندن مراكز علمی و تحقيقاتی رايكی از رسالتهای مطبوعاتی خود میداند، برآن شديم تابه شناخت و بررسی «مركز تحقيقات مخابرات ايران» كه يكی از زيرمجموعههای مهم وزارت پست و تلگراف و تلفن میباشد، بپردازيم.

بدون شك، شناخت اين مركز و بررسی عملكرد آن در قالب استعدادهای زمانیو مكانی وزارتخانه پستو تلگرافو تلفن، میتواند مارا در دستيابی به درك روشنی از جايگاه و قلمرواين مركز درامر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، نزديك كند. در اين شماره قصدآن داريم تا به معرفی وبررسی اجمالی مركز تحقيقات مخابرات ايران بپردازيم.

   ـ مركز تحقيقات مخابرات ايران با پشتوانه بيشاز سیسال تجربه تحقيقاتی يكی از زيرمجموعههای مهم وزارت پستو تلگرافو تلفن میباشد كه وظيفه مهم تحقيقو پژوهش دربخش مخابرات وارائه خدمات مشاورهای به وزارت پستو تلگرافوتلفن رابرعهده دارد.بودجه موردنياز فعاليت مرکز ازمحل درآمد اختصاصی (درآمدعمومی) و منابع داخلی شركت مخابرات ايران، تامينمیگردد.

   هر چند كهاز سالهای اوليه تاسيس اين مركز و پيشينه ابتدايی آن، اطلاعات دقيقی در دسترس نيست ولی میتوان گفت كه درسالهای پساز پيروزی انقلاب اسلامی و توجه دولت به گسترش مراكز علمی و پژوهشی، فعاليتهای اين مركز شكل منسجمتری رابه خود گرفت. بهطوری كه درطول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، اين مركز توانست پساز كسب موافقت شورای گسترش آموزش عالی از بهمنماه 1376 به «پژوهشكده» تبديلشود وطبق اساسنامه آن، فعاليتهای خودرا در سطح «پژوهشكده» ادامهدهد.

   مركز تحقيقات مخابرات ايران درحال حاضر، يكی از كتابخانههای تخصصی رادر زمينه مخابراتی وعلوم ارتباطی داراست وبا بهرهبرداری از ساختمان جديد كتابخانه خوارزمی درسال 1379، و افزايش سطح منابع آن تابيش از 8هزار عنوان، آماده ارائه خدمات علمی به علاقمندان در قالب كتاب، نشريات، اسناد، گزارشات و منابع ديداری و شنيداریاست.

   دراين شماره قصدآن داريم تابه معرفی اجمالی مركز بپردازيم، دراين قسمت به اهداف تاسيس اين مركز اشاره میكنيم. هرچند كه در اساسنامه اين مركز بخش مجزايی برای تعريف اهداف مركز ديده نمیشود ولی آنچهكه در مجموع بهعنوان راستای فعاليتهای مركز ديده میشود را میتوان بهصورت زيربرشمرد:

  1. شناسايی فنآوریهای اطلاعات و كاربردهای آن و كسب دانش نوين موردنياز
  2. بهكارگيری مستمر دانش و ابزار نوين مخابراتی و همگام ساختن خودبا تحولات مخابراتی جهانی
  3. همكاری در ايجاد مقررات و روشهای مربوط به برنامهريزی در ارائه خدمات بهشبكه مخابراتی كشور
  4. بهكارگيری توان داخلی درطراحی، توليد و انجام پژوهشهای بنيادی، توسعهای و كاربردی در حوزه فنآوری اطلاعات
  5. ايجاد ارتباط و همكاری بامراكز و مؤسسات علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی داخل و خارج كشور
  6. انتقال دانش حاصل از پژوهشها و نشرتجربيات حاصلاز مطالعاتو پژوهشهای آزمايشگاهی مركز
  7. همكاری در تامين نيروی انسانی متخصص موردنياز با مشاركت دانشگاههای كشور
  8. حضور درمجامع علمی و پژوهشی سازمانها و نمايشگاههای تخصصی داخلیو خارجی جهت تبادلو كسب تجربيات جديد

   در راستای تحقق اهداف فوق، اجزاء درون سازمانی كهبه عنوان اركان اين مركزدراساسنامه آن مشخص شدهاند رامیتوان به&l

نوشته شده در تاریخ 21 بهمن 1389 و در ساعت : 12:18 - نویسنده : Switch |
:: آخرین نوشته ها
Copyright © 2010 by http://switch0mehvari.samenblog.com/